Company Logo


Uwaga

Program profilaktyczno-wychowawczy 2021/2022

Do pobrania: program_wychowawczo-profilaktyczny_(1).doc

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej

im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie

Rok szkolny 2021/2022

Akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. Poz. 1657).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach( Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1627).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 poz. 1578).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1451).

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 59 – art. 26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3).

17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej/art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art.70 ust. 1, art. 72.

18. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120. poz. 526 ze zmianami).

19. Karta Nauczyciela art. 6.

20. Statut Szkoły.

21. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

22. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 875).

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 214).

Bezpieczeństwo w trakcie trwania pandemii COVID – 19

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 1389).
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS na rok szkolny 2021/2022.

W związku z wybuchem pandemii COVID – 19 oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i pracą zdalną:

una stronie szkoły pojawiło się wiele materiałów z zakresu profilaktyki oraz materiałów wspierających, były to np.:

n  informacja z numerami telefonów i adresami e-mail nauczycieli;

n  informacje oraz wiele linków i odnośników do stron dot. koronawirusa i tego, jak radzić sobie w nowej sytuacji ( informacje dla rodziców i uczniów);

n  dla uczniów pojawiły się materiały jak przeorganizować czas w domu podczas kwarantanny,dot. profilaktyki zdrowia psychicznego, sposoby na kreatywny odpoczynek dla uczniów, jak również gra planszowa dot. emocji;

n  zamieszczone zostały materiały z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;

n  przygotowane również zostały materiały interaktywne dla uczniów i rodziców w związku zrealizowanym programem przez szkołę;

n  psycholog szkolny oraz pedagog szkolny prowadziły profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie w czasie pandemii uczniowie mogli korzystać ze wsparcia;

n  podczas pandemii i pracy zdalnej również z pomocy nauczycieli oraz specjalistów korzystali rodzice uczniów w formie kontaktu telefonicznego, czy też mailowego.

    

,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…”


Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie, to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie.

Szkoła będzie placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:

¬    każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,

¬    wspieramy pełny rozwój naszych uczniów.

Nasza szkoła jest szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami są uczniowie i nauczyciele. Uczą się i pracują w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie jest jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne jest środowiskiem twórczym, jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada także realizację priorytetów wskazanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty ze szczególnym uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. W związku z tym w podjętych działaniach zostały uwzględnione następujące zagadnienia:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m. in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.  

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wizja oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym.

Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 1. Zadania:
 • budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • rozwijanie i wspieranie działalności w zakresie wolontariatu;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 1. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

¬    jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

¬    udziela pomocy rówieśnikom,

¬    szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

¬    jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;

¬    jest odpowiedzialny,

¬    potrafi rozwiązywać konflikty,

¬    potrafi sobie radzić z trudnymi emocjami (złość, gniew, strach),

¬    jest asertywny,

¬    potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

¬    godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

¬    kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

¬    czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

¬    odróżnia dobro od zła,

¬    dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, przestrzega zasad zdrowego stylu życia,

¬    rozwija nawyki samokształcenia i stałego doskonalenia się, inspiruje uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań,

¬    rozwija kompetencje językowe, umiejętności słowne i zainteresowania czytelnicze,

¬    odpowiedzialnie wykorzystuje technologie informatyczne , urządzenia cyfrowe, świadomie korzysta z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonów komórkowych oraz bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników,

¬    jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych oraz za swoje czyny.

 1. Model absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

- otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

- wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

- odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

- odpowiedzialny za swoje zachowanie,

- aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

- swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

- symbole narodowe i je szanuje,

- swoje zalety i mocne strony;

umie:

- akceptować siebie i innych,

- komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

- obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

- dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

- być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,

- okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent szkoły podstawowej

- jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

- posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

- sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

- rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

- posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

- jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

- potrafi dokonać samooceny,

- rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

- charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

- potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

- okazuje życzliwość i szacunek innym ludziom,

- potrafi działać w grupie,

- umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

- jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

- niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców, uczniów lub nauczycieli na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 2. spostrzeżeń wychowawców i innych pracowników szkoły na temat uczniów,
 3. analizy stanu wychowania w szkole:
 4. obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika.

W wyniku diagnozy i wskazań programu wychowawczo - profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. brak motywacji do nauki u niektórych uczniów;
 2. agresja słowna (wyzywanie, wyśmiewanie, obmawianie, ośmieszanie),
 3. zagrożenia pochodzące z internetu.
 1. Kryteria efektywności.
 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 • Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy, nauczyciel historii i wdż, uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy (tj. tematyka godzin wychowawczych w l;.IV – VIII i treści kształcenia wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.
 1. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

Dyrektor szkoły:

 1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 2. Wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym.
 3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 4. Kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego.
 5. Organizuje szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców.
 6. Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Psycholog szkolny / Pedagog:

 1. Prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 3. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspiera nauczycieli, wychowawców w:
 • Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciel:

 1. Ma obowiązek reagowania na przejawy       niedostosowania społecznego u dzieci.
 2. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów.
 3. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
 4. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych.
 5. Świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.
 6. Promuje i uczy właściwych norm zachowania ,poszukiwania wartości i autorytetów.
 7. Promuje aktywności fizyczne ważne dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i alternatywy na spędzanie wolnego czasu.
 8. Dostarcza wiedzy o substancjach uzależniających,psychotropowych, środkach zastępczych oraz substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania.
 9. Uświadamia i poszerza wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków.
 10. Uświadamia rodzicom ich rolę w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci.
 11. Wyrabia wśród rodziców poczucie odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka.

Wychowawca klasy:

 1. Prowadzi we współdziałaniu z psychologiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców.
 2. Dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 3. Poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków.
 4. Uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.
 5. Realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 6. Koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Rodzice:

 1. Współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

Rozdział 3.

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I - III.
Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

1. Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.

2. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursów. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

1. Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w wyjazdach do kina, teatru i w innych imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyników ankiet ,,Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w drodze do szkoły“.

3. Realizacja programu ,,Moje dziecko idzie do szkoły“.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

6. Omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnianiem danych osobowych oraz wykorzystywania wizerunku drugiej osoby bez jej zgody.

7. Ukazywanie negatywnych skutków wynikających z korzystania z gier komputerowych, oglądania filmów w Internecie, hejtowania.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi
z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Poznanie obowiązków ucznia.

3.Uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1. Analiza badań ankietowych na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły.

2.Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Kształtowanie postaw obywatelsko - patriotycznych.

1.Uczniowie kultywują tradycje związane
z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3.Biorą aktywny udział/ uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

1.Nauczanie informatyki od I klasy, wykorzystanie technologii informacyjnej w czasie lekcji oraz podczas wykonywania prac domowych.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

4.Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, projektach edukacyjnych, pogadankach wynikających z treści programowych.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „Czyste powietrze wokół nas”, „Mleko
w szkole”, „Owoce w szkole”, ,,Radosny uśmiech, radosna przyszłość’’, „ Nie pal przy mnie, proszę”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, fluoryzacja zębów (wg zaistniałej sytuacji epidemiologicznej).

4.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu wyrobów tytoniowych oraz piciu alkoholu poprzez pogadanki.

5. Znajomość zasad zachowania w sytuacji epidemicznej. Zapobieganie , przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, z zakresu terapii logopedycznej oraz z zakresu psychologii.

2. Indywidualne rozmowy z psychologiem.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4. Konsultacje zespołów nauczycieli dla rodziców/opiekunów prawnych.

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły, regulaminami i programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.
 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.
Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym Sposoby realizacji zadań
Rozwój osobowości ucznia. Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro, szlachetność i zaangażowanie społeczne.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

¬    wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

¬    wdrażanie do autorefleksji.

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

¬    kształtowanie umiejętnościkontrolowania zachowaniai panowania nad emocjami oraz kreowania własnego wizerunku,

¬    wdrażanie do samooceny.

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

¬    motywowanie do nauki szkolnej,

¬    rozbudzanie i poszerzaniezainteresowań uczniów,

¬    rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

¬    wspieranie samodzielności i innowacyjności uczniów,

¬    kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

¬    pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

¬    kształtowanie hierarchii wartości,

¬    praca z uczniem zdolnym,

¬    praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

5. Udział i organizacja akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

¬    promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

¬    poszanowanie praw i potrzeb innych.

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:

¬    wdrażanie do empatii,

¬    współpracę w zespołach,

¬    realizację projektów,

¬    kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych.

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

¬    kształtowanie umiejętnościnieagresywnego rozwiązaniakonfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

¬    kształtowanie poczucia wspólnoty, przyjaźni,

¬    kształtowanie świadomości konsekwencji stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, ze szczególnym uwzględnieniem agresji słownej,

¬    rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

¬    zachęcanie do aktywnego udziału
w życiu szkoły oraz gminy ( udział uczniów w działaniach Samorządu Uczniowskiego),

¬    poszanowanie mienia szkoły,

¬    tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

3. Realizacja treści ,,Jak odczytywać emocje“ na godzinach wychowawczych, wdż, j. rosyjskim i j. angielskim.

4. Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych i doradztwem zawodowym w wyborze przyszłej ścieżki kariery.

Propagowanie wiedzy na temat Europy i świata

1. Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat dziedzictwa cywilizacyjnego Europy i świata na zajęciach lekcyjnych.

2. Poznanie zwyczajów i kultur innych krajów (pogadanki, konkursy na lekcjach geografii, historii,WOS, godz. wychowawczych).

3. Wyszukiwanie ciekawostek kulturowych krajów sąsiadujących z Polską.

4. Organizacja Dnia Europy – konkurs wewnątrzszkolny.

Kształtowanie postaw patriotycznych

1. Zapoznanie uczniów z historią miejscowości i regionu.

2. Uczestnictwo w akademiach, apelach poświęconych uroczystościom państwowym.

3. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez wykorzystanie wycieczek edukacyjnych.

4. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur innych krajów.

5. Wykonanie okazjonalnych gazetek szkolnych.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

1. Uwzględnienie postaw proekologicznych podczas zajęć lekcyjnych.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

2.Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, hipoterapii, logopedii, dogoterapii.

2.Indywidualne rozmowy z psychologiem szkolnym.

3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

4.Walka z otyłością u dzieci.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS.

2. Współpraca z GCBK.

3. Pozyskanie sponsorów.

3. Współpraca z parafią, CARITAS, Urzędem Gminy, bankiem.

4. Akcje charytatywne i wolontariat.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wychowawcza rola rodziny.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2. Udział rodziców w lekcjach otwartych w szkole oraz aplikacji Microsoft Teams ( w tym podczas godzin wychowawczych)..

3. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych (Dzień Patrona i Rodziny, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Hubertus).

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

4. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

5. Organizacja konkursów wiedzy i plastycznych dotyczących promocji zdrowia, m. in. program „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”.

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktykiuzależnień w formie szkoleń i kursów.

7. Znajomość zasad zachowania w sytuacji epidemicznej. Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych (wykorzystanie pogadanek i rozpowszechnianie plakatów).

Profilaktyka zagrożeń.

1.Środki i substancje psychoaktywne:

¬    diagnoza środowiska ucznia,

¬    wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę (debaty prowadzone przez nauczycieli, psychologa szkolnego oraz przedstawicieli Policji),

¬    gazetki ścienne,

¬    bieżące informowanierodziców / prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach,

¬    interwencja profilaktyczna przeprowadzona przez GOPS podczas Dnia Rodziny.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

¬    systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

¬    zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole oraz z konsekwencjami stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, szczególnie agresji słownej,

¬    pogadanki na lekcjach wychowawczych, wdż, edb, biologii, przyrody, techniki,

¬    stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów,

¬    reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

¬    spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialnościnieletnich.

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

¬    propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby),

¬    jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

¬    omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnianiem danych osobowych, wykorzystywaniem wizerunku bez zgody drugiej osoby,

¬    ukazywanie negatywnych skutków wynikających z korzystania z gier komputerowych i oglądania filmów w Internecie,hejtu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

¬    wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

¬    ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury ,,Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.Realizacja Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy. Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Współpraca z lekarzami specjalistami.

4. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

            Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.